DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://www.kpcp.pl zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848).


Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-26

Data publikacji strony internetowej: 2012-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-26

Dane podmiotu:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1,
85-326 Bydgoszcz, tel. 52 32-56-600, fax 52 32-56-606, e-mail: kpcp@kpcp.pl


Adres strony: https://www.kpcp.plStatus Deklaracji:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie.

  2. Niektóre elementy mogą nie być dostępne w wersji cyfrowej, np. skany dokumentów, nie jest możliwa ingerencja w strukturę, wyszukanie, odczytanie przez czytnik tekstu.

  3. Brak tekstów alternatywnych dla grafik.

  4. Brak możliwości dostosowania wielkości tekstu oraz poprawienia kontrastu, możliwe jest jedynie zwiększenie tekstu wbudowane w przeglądarkę.


Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy podejmuje ustawiczne działania zmierzające do budowy i publikacji nowoczesnej strony internetowej, przyjaznej
i dostępnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Wszelkie problemy, wnioski i sugestie związane z dostępnością strony internetowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy można zgłaszać bezpośrednio Koordynatorowi ds. Dostępności Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy:

Agnieszka Zieńczuk
a.zienczuk@kpcp.pl
tel. 887-830-243

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każda osoba ma prawo wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Może również zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, opis żądania oraz sposób kontaktu.

Podmiot publiczny realizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności
lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć także do Rzecznika Praw Obywatelskich.DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA


Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy znajduje się w 2 lokalizacjach:
  • Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 1
  • Bydgoszcz, ul. Meysnera 9

      1) KPCP- Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 1


Kompleks budynków przy ulicy Seminaryjnej 1 składa się z głównego zespołu budynków szpitalnych oznaczonych A, B, C, D, połączonych komunikacyjnie ze sobą za pomocą łączników oraz z wolnostojących budynków Portierni, Zakładu Patomorfologii i budynku administracyjnego (Zamówienia Publiczne i Dział Techniczno-Eksploatacyjny).


Zespół główny budynków szpitalnych – A, B, C, D:


Wejście B1 – wejście główne do zespołu budynków A,B,C,D. Zapewnia dostęp do Izby Przyjęć, na oddziały szpitalne, Blok Operacyjny, OIT oraz do wszystkich poradni. Wejście B1 posiada pochylnię i jest wyposażone w drzwi automatycznie otwieralne, umożliwiające wjazd osoby na wózku. Wejście posiada bliskie sąsiedztwo wind wewnętrznych.


Wejście A1 – wejście do budynku od strony ul. Seminaryjnej (Poradnia Onkologiczna
z Ambulatorium Chemioterapii, Centrum Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc i Niewydolności Oddechowej) – wejście schodami (bliski dostęp do windy wewnętrznej); dostęp alternatywny zapewniony za pośrednictwem wejścia B1, poprzez wolne od barier ciągi komunikacyjne i system wind wewnętrznych.


Wejście A3 – wejście do administracyjnej części szpitala w budynku A – wejście schodami; dostęp alternatywny zapewniony za pośrednictwem wejścia B1, poprzez wolne od barier ciągi komunikacyjne i system wind wewnętrznych.


Wejście A5 – wejście do Wojewódzkiej Przychodni Gruźlicy i Chorób Płuc z Poradniami Specjalistycznymi – wejście schodami; dostęp alternatywny zapewniony za pośrednictwem wejścia B1, poprzez wolne od barier ciągi komunikacyjne i system wind wewnętrznych.


Wejście D10 – wejście z poziomu gruntu do zespołu budynków A,B,C,D – posiada bezpośredni dostęp do wind na tym samym poziomie.


Ciągi komunikacyjne w zespole budynków A,B,C,D są wolne od barier architektonicznych.


Na każdym piętrze budynków i na każdym oddziale znajdują się toalety przystosowane
dla osób z niepełnosprawnością ruchową.


Portiernia:
Sprawy załatwiane przez okienko, z poziomu gruntu. Osoba poruszająca się na wózku może dojechać chodnikiem pod okienko portierni.


Zakład Patomorfologii:
Wejście z poziomu gruntu.


Budynek administracyjny
(Dział Zamówień Publicznych i Dział Techniczno-Eksploatacyjny):

Wejście do budynku po schodach.


Miejsca parkingowe na terenie szpitala:
Na terenie szpitala wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Cztery miejsca znajdują się obok budynku A, jedno miejsce przy wejściu B1.      2) KPCP- Bydgoszcz, ul. Meysnera 9


Kompleks budynków przy ulicy Meysnera 9 składa się z budynku głównego A, pawilonu zakaźnego B i portierni. Budynki nie są połączone ze sobą.


Budynek główny A:

Wejście główne do budynku odbywa się windą, do której wjazd jest z poziomu gruntu lub schodami. Wejście wyposażone jest w drzwi automatycznie otwieralne.

Przestrzenie w budynku są wolne od barier architektonicznych. Na każdym piętrze i na każdym oddziale znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obok budynku A wydzielone są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.


Pawilon zakaźny B:

Wejście główne do budynku odbywa się windą, do której wjazd jest z poziomu gruntu lub schodami z pochylnią.

Obok wejścia do windy budynku B wydzielone jest 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Przestrzenie w budynku są wolne od barier architektonicznych. Na każdym piętrze i na każdym oddziale znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.


Portiernia:
Sprawy załatwiane przez okienko, z poziomu gruntu. Osoba poruszająca się na wózku może dojechać chodnikiem.W budynkach szpitala (w obu lokalizacjach) nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a (poza windą osobową w wejściu A1 do kompleksu budynków przy ul. Seminaryjnej 1), ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Szpital zapewnia możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zapotrzebowania.

Szpital zapewnia możliwość wejścia z psem asystującym.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy podejmuje ustawiczne działania zmierzające do tworzenia przestrzeni architektonicznej przyjaznej
i dostępnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012