IZBA PRZYJĘĆ
ul. Seminaryjna 1
85 - 326 Bydgoszcz
wejście B1 lub A3, parter


TELEFONY:

LEKARZ DYŻURNY +48 52 32 56 619
PIELĘGNIARKI I RATOWNICY MEDYCZNI +48 52 32 56 719
KIEROWNIK IZBY PRZYJĘĆ +48 52 32 56 720
e-mail: kpcp_iz@kpcp.pl


KIEROWNIK IZBY PRZYJĘĆ: lek. Włodzimierz Grądzki

KOORDYNATOR OPIEKI MEDYCZNEJ mgr Miłosława PiaskowskaIzba Przyjęć pracuje w trybie ciągłym zapewniając świadczenia związane z przyjęciem pacjentów do szpitala oraz udzieleniem doraźnej pomocy w stanach nagłych pogorszenia zdrowia.

Izba Przyjęć przyjmuje pacjentów:
 • zgłaszających się na podstawie skierowania lekarza,
 • przywiezionych przez zespół ratownictwa medycznego,
 • zgłaszających się samodzielnie w stanach zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia.
Do zadań Izby Przyjęć należy:
 • rejestracja osoby zgłaszającej się z jednoczesną kontrolą uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych,
 • zapewnienie niezwłocznego zbadania przez lekarza dyżurnego,
 • objęcie pacjenta doraźną opieką pielęgniarską i lekarską stosownie do jego stanu, w tym wykonanie niezbędnych badań i podanie leków,
 • przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji,
 • udzielenie porady i pomocy doraźnej pacjentowi nie zakwalifikowanemu do hospitalizacji,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej.Przyjęcia do szpitala odbywają się w trybie ostrym i planowym. Po konsultacji lekarskiej i dopełnieniu formalności pacjent trafia na odpowiedni oddział szpitalny.Dyżur w Izbie Przyjęć pełni lekarz pulmonolog, torakochirurg, obsada pielęgniarska oraz według potrzeb lekarz anestezjolog.
Pod względem przygotowania zawodowego Zespół pielęgniarski Izby Przyjęć tworzy: pięć pielęgniarek posiadających tytuł licencjata pielęgniarstwa, trzy pielęgniarki posiadające kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa ratunkowego, jedna pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oraz specjalistka w zakresie pielęgniarstwa geriatrycznego. Wszystkie zatrudnione pielęgniarki oraz ratownik medyczny posiadadają kurs specjalistyczny z zakresu wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego. Ponadto pielęgniarki Izby Przyjęć posiadają szereg kursów specjalistycznych i dokształcających, mających zastosowanie w codziennej pracy pielęgniarkiej i są to między innymi szkolenia z zakresu:
 • szczepień ochronnych,
 • diabetologii,
 • onkologii,
 • resuscytacji krążeniowo - oddechowej,
 • podstaw medycyny ratunkowej,
 • HIV / AIDS i narkomanii,
 • pulmonologii.
Każdy pacjent zgłaszający się do szpitala oprócz skierowania powinien posiadać:

 • dowód tożsamości (np. dowód osobisty, paszport),
 • spis przyjmowanych leków oraz leki własne specjalistyczne, które pacjent obecnie przyjmuje
 • wyniki dotyczczasowych badań laboratoryjnych i obrazowych (także, jeśli to możliwe, płyty CD / DVD lub klisze rentgenowskie z badaniami obrazowymi),
 • karty informacyjne z poprzedniego leczenia szpitalnego oraz posiadaną dokumentację medyczną
Oprócz podstawowych dokumentów przy przyjęciu do szpitala potrzebne będą:
 • piżama i szlafrok,
 • osobiste przybory toaletowe,
 • ręczniki,
 • kapcie,
 • klapki pod prysznic.
Potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych odbywa sie w systemie elektronicznym eWUŚ
(Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców)


copyright © KPCP Bydgoszcz 2012