Promocja inwestycji w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko- Pomorskiego
na lata 2007 - 2013


Oś priorytetowa: 3. Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie: 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Nr projektu: RPKP.03.02.00-04-001/09

Regionalny Program Inwestycyjny

Zobacz również:

WYKAZ ZAKUPÓW, MODERNIZACJI I ROBÓT BUDOWLANYCH

GALERIA ZDJĘĆ
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012