Aktualności (2018 rok)2018-12-14

Nabór kandydatów na stanowisko
Portier2018-12-04

Nabór kandydatów na stanowisko
Kucharz2018-11-29

Nabór kandydatów na stanowisko
Pracownik sprzątający2018-11-21


więcej...


2018-11-15

Nabór kandydatów na stanowisko
Pomoc kuchenna


2018-09-25

Nabór kandydatów na stanowisko
Inspektor ds. Zamówień Publicznych2018-09-24

Nabór kandydatów na stanowisko
KUCHARZ2018-09-11

Nabór kandydatów na stanowisko
POMOC KUCHENNA2018-08-29

Nabór kandydatów na stanowisko
PRACOWNIAKA DS. ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNYCH2018-08-21

Nabór kandydatów na stanowisko
SPECJALISTY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH2018-06-15

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Kujawsko - Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

ogłasza otwarty nabór partnerów

do wspólnej realizacji programu profilaktyki zdrowotnej
pn. Profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
w ramach osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia,
Działanie 5.1 Programy profilaktyczne (konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-009/18) ogłoszonego przez Ministra Zdrowia,
wykonującego zadania Instytucji Pośredniczącej
dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
2018-04-27

Nabór kandydatów na stanowisko Pracownik sprzątający2018-03-20

Informacja o wstrzymaniu przyjęć pacjentów do Oddziału Klinicznego Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy2018-01-05

Praca dla lekarza chorób płuc i chorób wewnętrznych


copyright © KPCP Bydgoszcz 2012